ИНФОРМАТОР ЗА РОДИТЕЉЕ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА  И ОДГОВОРНОСТИ РОДИТЕЉА

 1. Родитељ / старатељ је одговоран за редовност  похађања наставе свог  детета.
 2. Родитељ/старатељ је дужан да одмах, а  најкасније у року од 48 сати  од почетка изостајања, обавести школу  о спречености ученика да  присуствује настави.
 3. Најкасније у року  од осам  дана, од дана престанка спречености, родитељ је дужан да  оправда изостанке ученика, одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом.
 4. Недопустиво је  неблаговрмено правдање одсуствовања са наставе, као и злоупотреба лекарског оправдања.
 5. Родитељ је  дужан  да се  информише код одељ.старешине и  континуирано прати понашање, учење и успех свог детета ( не само пред крај школске године).
 6. Редовно присуствује родитељским састанцима.
 7. Сарађује са одељенским старешином и предметним наставницима и неизоставно се одазива на позив одељенског старешине, других предметних наставника  и стручног сарадника.
 8. Родитељ успоставља контакт са наставницима само у договорено време за пријем родитеља (индивидуални разговори).
 9. Родитељима није дозвољено да пре, после и за време часова улазе у учионицу.
 10. Родитељ има право да  посети одељенског старешину или предметног наставника,  само до почетка маја ( за ученике осмог разреда) и до почетка јуна

( за остале разреде).

 1. Забрањено је свако понашање ( чињења или нечињења)  одраслог према запосленом којим се вређа углед, част и достојанство.  У противном, директор Школе је дужан да у року од три дана  од сазнања предузме одговарајуће   активности и мере у оквиру надлежности Школе.
 2. Родитељ   има обавезу активног учешћа у свим облицима васпитног рада   са   учеником.
 3. Родитељ је дужан да поштује правила Школе.
 4. Родитељ има  право  да активно сарађује са члановима Савета родитеља, даје предлоге, мишљење и тражи повратне инфомације о текућој проблематици.
 5. Родитељ као члан Савета родитеља има следеће обавезе:
 1. Приликом посете,  родитељ је дужан да се обрати помоћном особљу ради евиденције  у Књигу посеташколи  или присутном наставнику и да сачека у ходнику.
 2. Родитељ односно други законски заступник малолетног ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње у складу са Законом.

Правилници   и  Закони:

 1. Закон о основама система  основног образовања и  васпитања

(Службени гласник РС бр.88/2017. 27/2018.и други закони   10/2019)

 1. Закон о  основном образовању и васпитању(Службени гласник РС  бр.10/2017,27/2018, и 10/2019)
 2. Правилник о  оцењивању ученкау  основном образовању и васпитању  – На  основу члана 75. Став 5. Закона о   основама  система  образовања  и  васпитања (Службени гласник РС  бр.88/17,27/18. И 10/19. Број 34 од 17.маја 2019.
 3. Правилник о  стандардима квалитета рада   установена  основу  (Службени гласник РС“, бр.27/18.   од 23.07.2018.
 4. Правилник   о Протоколу  поступања  у установи  у  одговору  на насиље, злостављање и занемаривањеод 26.јуна 2019. у  службеном гласнику РС бер.46/2019.  ,а ступио на снагу 04.07.2019.  када  је  престао   да   важи раније   важећи  Правилник  о  Протоколу постуања  у  установи  од  2010. године  Службени  гласник „ бр. 30/2010.
 5. Правилник о   начину обављања   организованог превозадеце – „Службени  гласник РС“,бр.52  од  22. 07. 2019. Бр.61.од 29.08.2019.
 6. Закон   о  спречавању  насиља упородици  („Службени  гласник РС“ број 94/2016.)
 7. Правилник    о поступању установе  у  случају сумње или  утврђеног  дискриминаторног понашања и вређања  угледа,  части  или  достојанства   личности.

Правилник   је   објављен у  „Службеном гласнику РС“ бр.65/2018 од 24.08.2018. а  примењује  се  од   школске   2018/19. године

 1. Правилник о ближим критеријумима за препознавање  облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања( „Сл. Гласник РС“  бр. 22/2016.)
 2. Правилник  о  обављању друштвено корисног,односно   хуманитарног  рада– Правилник  је објављен у Службеном гласнику Републике  Србије   под   бројем 110-00-573/2018-04  од   30.08.2018.

 

 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

 

 1. Ученик редовно долази у школу и испуњава школске обавезе.
 2. Проблеме решава разговором, без свађе и туче.
 3. Према свима се опходи љубазно и са поштовањем.
 4. Ако види да неко некога малтретира, покушава то да спречи (ако може) или одмах тражи помоћ.
 5. Води рачуна о школској имовини (не пише и не црта по клупама, столицама и зидовима, нити на друге начине уништава имовину).
 6. Поштује туђу имовину.
 7. Ученик настоји да сви другови/другарице учествују у групним активностима и да нико не буде изостављен.
 8. Поштује различите начине понашања и размишљања – чак и када се не слаже са њима (уважава друге без обзира на различитости, поштује различитости).
 9. Исказује своје мишљење на начин који не вређа саговорника.
 10. Поштује личност свих запослених и ученика, не вређа, о другима говори само у њиховом присуству, избегава непристојно додиривање.
 11. Ученике ословљава личним именом, а надимак користи само ако за то има дозволу особе којој се обраћа.
 12. У школи се поздравља са „Добро јутро“, „Добар дан“, „Добро вече“ и „Довиђења“. Поздравља све наставнике и све запослене.
 13. У школи разговара пристојним језиком, бираним речима и не употребљава псовке. Што више користи речи хвала, молим, изволи, извини…..
 14. Отпатке баца искључиво у канте за смеће постављене у ходницима, учионицама и дворишту.
 15. У школу долази уредан и прикладно одевен.
 16. Ученицима није дозвољено да носе у школу: шортс, мајице на бретеле, прекратке мајице, мајице са дубоким деколтеом и мајице без леђа, мини сукње, провидну одећу, папуче за плажу, обућу са високим потпетицама, накит, офарбане косе, нашминкани, намазаних ноктију, мараме и капе – за време часа.
 17. У школи (ходницима, тоалету, школском дворишту) није дозвољено пушење, употреба алкохола и наркотика, као ни уношење хладног и ватреног оружја и петарди.
 1. Не доносе у школу оружје или било које друге предмете којима се угрожава безбедност ученика и свих запослених.
 2. Не задржавају се на ходницима после звона за почетак часа, нити испред прозора.
 3. Не задржавају се у учионицима других одељења без разлога.
 4. Не задржавају се испред наставничке канцеларије (зборнице).
 5. Мобилни телефон се носи и користи само у наставне сврхе и у договору са наставником.
 6. Ученици користе улаз у школу који је за њих предвиђен.
 7. Забрањено је доводити непозната лица у школу без претходног одобрења дежурног наставника или руководства школе.
 8. Кроз школску зграду не треба трчати.
 9. Ученици који излазе из учионице, спортске хале, кухиње имају предност над онима који у њу улазе.
 10. Током боравка у школи ученицима није дозвољено да напуштају школско двориште без одобрења наставника или других запослених у школи.

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА НА ЧАСУ

 1. Ученик долази у школу најкасније 10 минута пре почетка часа, а после знака за почетак наставе седи на свом месту и спреман је за почетак часа.
 2. У учионицу улази пре наставника.
 3. Када наставник улази/излази из учионице ученик је дужан да устане.
 4. Једе и пије само за време одмора. Не жваће жвакаћу гуму за време часа.
 5. Не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника.
 6. Напушта час само у изузетним случајевима (болест) и то по одобрењу наставника.
 7. На час доноси сав потребан прибор и опрему, прати упутства наставника.
 8. На часу уважава наставника, не упада у реч, поштује и своје другове/другарице из одељења.
 9. Реч тражи подизањем руке и чека да га наставник прозове.
 10. Уколико наставник не дође на час, ученици остају у учионици до доласка дежурног наставника. Уколико дежурни наставник није приметио недолазак наставника на час, председник одељенске заједнице га обавештава о томе.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОДМОРА

 1. За време трајања великог одмора ученици се не удаљавају из школског дворишта.
 2. Отпатке бацају искључиво у канте које су постављене у школском дворишту.
 3. Чувају дрвеће и зеленило у школском дворишту.
 4. После звона ученици стану у ред и организовано у њу улазе.
 5. Ученици се окупљају у школском дворишту пре почетка наставе и за време великог одмора. За време малог одмора школску зграду напуштају само уз посебна одобрења.
 6. Ученицима није дозвољено непотребно задржавање у школском дворишту, холу и другим просторијама школе.
 7. Након што обаве физиолошке потребе ученици напуштају школски тоалет без непотребног задржавања.
 8. За време одмора води рачуна да својим понашањем не повреди друге.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА ПРЕ И ЗА ВРЕМЕ ЧАСА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

 1. Ученик користи мали одмор да стигне до фискултурне сале и припреми се за час физичког васпитања.
 2. Када је час физичког васпитања по распореду након првог и другог великог одмора, ученици улазе у свлачионице тек након оглашавања звона за крај одмора.
 3. Ученик долази спреман за час, са опремом неопходном за обављање спортских активности.
 4. Поштује друге ученике, чак и када су чланови супарничког тима.
 5. Не искључује друге из игре.
 6. Чува од оштећења лопте, мреже и остале спортске реквизите.
 7. Поштује правила понашања на часу физичког васпитања.
 8. Не баца семенке, жваке и остале грицкалице по спортској сали.
 9. Дечаци иду у мушку свлачионицу, девојчице у женску и није дозвољено упадање у туђу свлачионицу.
 10. Ученик доноси оправдање уколико је ослобођен часова физичког васпитања.
 11. Након завршетка часа физичког васпитања и пресвлачења, одмах напушта свлачионицу и спортску халу.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА НА ЕКСКУРЗИЈИ

 1. На договорено место долази 30 минута пре времена предвиђеног за полазак.
 2. Поштује правила понашања у аутобусу и установама које се приликом путовања обилазе.
 3. Чува од оштећења аутобус и све установе које се приликом путовања посећују.
 4. Поштује личност других ученика, наставника, вође пута, возача …
 5. Не омета излагање особа које им приликом путовања дају информације о објектима у којима се налазе, местима и људима који су битни за одређено подручје.
 6. Води рачуна о својим стварима.
 7. Не носи оружје и друга средства којима се могу нанети повреде, угрозити живот или нанети штета.
 8. Не користи алкохол, опијате, наркотике и друга психоактивна средства и не убеђује друге да их користе.
 9. Мобилни телефон носе уз сагласност наставника и сносе одговорност у случају губитка.
 10. Не издваја се из групе.
 11. Поштује договорена правила понашања.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА НА КУЛТУРНИМ И ЈАВНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА 

 1. Ако су улазнице за филм или позоришу представу коју ученици посећују нумерисане, седају на број седишта који је на улазници забележен.
 2. За време трајања манифестације не праве буку.
 3. Не користе грицкалице, сокове, семенке и сл., чијим шушкањем се омета програм.
 4. Не остављају неред за собом.
 5. Не аплаудирају када за то није време.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА НА СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

 1. Ученик поштује фер и коректну игру.
 2. Не вређа своје, противничке играче, публику и судије.
 3. Не баца предмете на спортски терен или гледалиште.
 4. Не користи транспаренте и друга обележја која подстичу мржњу и агресију.
 5. Не оштећује спортске објекте, опрему и уређаје који се користе у току одржавања спортске манифестације.
 6. Не уноси у спортски објекат алкохол или било који други опијат.
 7. Не уносе у спортски објекат пиротехничка средства или друге предмете, чијом се применом може угрозити безбедност учесника.

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

 Запослени у школи имају обавезу да :

 1. Редовно и на време долазе на посао, 15 минута пре почетка наставе и других облика рада.
 2. Савесно обављају послове свог радног места.
 3. Благовремено обавештавају директора школе, помоћника директора школе или секретара школе о спречености за рад.
 4. Поштују права ученика и његову личност, без обзира на ученикову националну и верску припадност, индивидуалне интелектуалне снаге и ставове, мишљења и интересовања.
 5. Старају се о остваривању права, обавеза и одговорности ученика.
 6. Пријављују директору школе или Педагошко психолошкој служби кршење права ученика.
 7. Одлазе на време на часове, час држе увек у трајању од 45 минута (ни дуже ни краће од тога).
 8. Придржавају се распореда часова.
 9. Долазе у школу прикладно одевени и уредни, те својим изгледом васпитно делују на ученике.
 10. Запосленима није дозвољено да у школу носе :
 1. Пре или за време рада не узимају алкохол, наркотике, енергетска и друга средства која утичу на способност за рад.
 2. Не дозвољавају и не подстичу на употребу алкохолних пића и наркотичких средстава код ученика.
 3. Придржавају се законских прописа у вези конзумирања никотинских препарата.
 4. Не уносе у школу или школско двориште оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета.
 5. За време наставе не користе мобилне телефоне, већ их искључе пре почетка часа (осим у наставне сврхе).
 6. Користе интернет за време часа само у интересу наставе.
 7. Не оштећују имовину школе, ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица.
 8. Користе средства школе и потрошни материјал само у службене сврхе.
 9. Не износе школску евиденцију, друга документа, средства школе ни потрошни материјал без одобрења директора или помоћника директора школе.
 10. Дају на увид резултате писмене провере знања ученицима, родитељима, односно старетељима.
 11. Не врше политичко организовање и деловање у просторијама школе.
 12. Извршавају и друге обавезе утврђене Законом, Статутом школе и другим актима школе.

 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА

 1. Дежурни наставник је обавезан да у школу дође најкасније 15 минута пре почетка наставе.
 2. Дежурство наставникa обавља се у две смене.
 3. У школи у свакој смени има по 4 дежурна наставника: 2 дежурна наставника у згради бр.1 и 2 дежурна наставника у згр.бр.
 4. Дежурство у школској кухињи обавља 1 наставник и 1 учитељ.
 5. Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време великог одмора у холу и у школском дворишту, а по потреби и на другим местима.
 6. Дежурни наставник:
 1. Обавеза предметног наставника / учитеља, за одржавање реда и безбедности у школи је: